Sugedo įrenginys? Sužinok remonto kainą
Stebėk remonto taisymo eigą
Stebėti

 

Privatumo politika

Smart Master klientų duomenų tvarkymo bei privatumo politika

Atnaujinta 2020 m. birželio 22 d.

 1. Kodėl taikome ir skelbiame šią Privatumo politiką?
  • Kai Jūs – Smart Master Klientas – kreipiatės į Smart Master ir / arba užsisakote atitinkamas Smart Master teikiamas Paslaugas bei pateikiate savo Asmens duomenis ir / arba testavimui / remontui perduodate savo mobilųjį prietaisą su asmenine informacija, mes tampame Jūsų Asmens duomenų valdytoju.
  • Ši Smart Master klientų asmens duomenų tvarkymo bei privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) nustato asmens duomenų tvarkymo ir privatumo sąlygas Jums kreipiantis dėl Smart Master teikiamų paslaugų, naudojantis Smart Master interneto svetaine smartmaster.lt (toliau – „Svetainė“) bei naudojantis mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose: Facebook (paskyra), Youtube (paskyra).
  • Vertiname Jūsų pasitikėjimą ir atsakingai rūpinamės mums patikėtų Jūsų Asmens duomenų apsauga bei privatumu, laikydamiesi numatytų teisinių reikalavimų bei aukščiausių saugumo standartų. Šia Privatumo politika siekiame informuoti apie mūsų užtikrinamą Jūsų privatumo apsaugą bei padėti Jums suprasti, kaip ir kokius Jūsų Asmens duomenis tvarkome bei kokias su tuo susijusias teises ir atsakomybes Jūs turite.
  • Tvarkydami Jūsų – duomenų subjektų – Asmens duomenis, laikomės Reglamento, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, taip pat – kompetentingų institucijų nurodymų ir rekomendacijų.
  • Jūs skaitote aktualią ir šiuo metu taikomą mūsų Privatumo politikos versiją, kurios vėliausio atnaujinimo datą pateikiame šio dokumento viršuje. Kilus poreikiui, Privatumo politika gali būti atnaujinama, o apie esminius Privatumo politikos pakeitimus stengsimės Jus iš anksto informuoti tiesiogiai.

 

 1. Pagrindinės Privatumo politikoje naudojamos sąvokos
  • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
  • Klientas – asmuo, kuris kreipiasi į Smart Master ir / arba užsisako atitinkamas Smart Master teikiamas paslaugas bei pateikia savo Asmens duomenis ir / arba testavimui / remontui perduoda savo prietaisą su asmenine informacija bei kitas suinteresuotas fizinis asmuo.
  • Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).
  • Paslaugos – Smart Master atliekamas mobiliųjų prietaisų garantinis / negarantinis taisymas, patikra pateikiamų prietaisų priėmimas, išdavimas, prietaisų testavimas ar remontas taip pat kitos su tuo susijusios paslaugos, siūlomos / teikiamos tiek elektroniniu, tiek ir ne elektroniniu būdu.
  • Prietaisas – įrenginys, kuriame yra saugomi ar kitaip tvarkomi Asmens duomenys ir kurį Klientas tiesiogiai ar per kitus įgaliotus atstovus pateikia į Smart Master garantiniam / negarantiniam testavimui ir / arba remontui.
  • Prisijungimo duomenys – interneto protokolo (IP) adresas ir interneto paslaugų tiekėjas, naudojamas prijungti įrenginį prie interneto, naršyklės tipas ir versija, laiko zonos nuostatos, naršyklės įskiepio tipas ir versija, operacinė sistema ir platforma, prisijungimo vieta, šrifto kodavimas, visas universalusis adresas (angl. URL Uniform Resource Locator (URL)), Jūsų peržiūrėti produktai.
  • Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.
  • Smart Master – UAB „Tele2 prekyba“ (įmonės kodas 302473332, adresas Vilnius Upės g. 23), struktūrinis padalinys, vykdantis besikreipiančių asmenų (Klientų) mobiliųjų prietaisų garantinį bei negarantinį taisymą ir teikiantis kitas su tuo susijusias paslaugas. Paprastumo tikslais šioje Privatumo politikoje naudojamas terminas Smart Master apima duomenų valdytoją UAB „Tele2 prekyba“, kai aptariama šio duomenų valdytojo veikla, vykdoma teikiant besikreipiančių asmenų (Klientų) mobiliųjų prietaisų garantinį bei negarantinį taisymą ir teikiant kitas su tuo susijusias paslaugas.

 

 1. Kokią Klientų informaciją renkame bei saugome?
  • Priklausomai nuo teikiamų Paslaugų pobūdžio mes galime rinkti bei tvarkyti šiuos Kliento duomenis:
    • Pagrindinė Klientą identifikuojanti informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Prietaiso įsigijimo dokumentas su visa jame nurodoma informacija (tokiu dokumentu gali būti asmens ir pardavėjo sudaryta sutartis ir kiti dokumentai).
    • Informacija apie Kliento prietaisą: taisymui pateikto Prietaiso IMEI kodas, Prietaiso apsaugos kodas, jeigu toks yra naudojamas Prietaise.
    • Kita informacija apie Klientą: informacija apie Kliento sudarytą draudimo sutartį ir jos sąlygas, informacija apie Klientui išduotą pakaitinį Prietaisą, informacija apie Kliento Prietaiso gedimus ir taisymo eigą, jei tokia informacija gali būti laikoma Asmens duomenimis.
    • Prietaise esanti informacija: taisymui pateiktame Prietaise (jame naudojamose atminties kortelėse ir pan.) esantys duomenys, kai Kliento atskiru prašymu daroma atsarginė tokių duomenų kopija.
    • Komunikacijos ir Klientų aptarnavimo informacija: Prisijungimo ir kiti duomenys apie naršymą Svetainėje; susirašinėjimo dėl Smart Master Paslaugų ir pan. informacija (per savitarną, el. paštą, pritaikytas programas ir pan.); Kliento kreipimaisi ir mūsų atsakymai dėl įrangos gedimų / paslaugų sutrikimų ar kitų spręstinų klausimų.

    

 1. Kodėl renkame Jūsų duomenis?
  • Numatytus duomenis renkame ir naudojame tik teisės aktuose numatytais pagrindais:
   • Tam, kad galėtume tinkamai Jus identifikuoti bei suteikti Jums Paslaugas (pavyzdžiui, užregistruoti Jūsų kreipimąsi, suteikti Jums Prietaiso taisymo paslaugą, sudaryti galimybę tikrinti Paslaugų teikimo būklę, patikrinti, ar Jūsų įrenginiui taikoma garantija ir pan.).
   • Smart Master vykdomos veiklos analizei, vertinimui ir tobulinimui (pvz., paslaugų kokybės užtikrinimui).
   • Statistiniams ir rinkodaros tyrimams.
   • Įstatymuose numatytų teisinių pareigų vykdymui.
   • buhalterinės apskaitos vykdymo tikslu;
   • Klientų ar Paslaugomis suinteresuotų asmenų nemokumo rizikos vertinimui, sukčiavimo prevencijai, kitų kriminalinio pobūdžio veiklų identifikavimui ir apsisaugojimui;
   • Kliento skolos valdymui ir išieškojimui;
   • trečiųjų asmenų teikiamų Paslaugų prieigos suteikimui (įskaitant Kliento identifikavimą), apskaitai ir įmokų surinkimui;
   • Kitiems tikslams, kuriais Smart Master turi teisę tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kiek tai susiję su Smart Master veikla bei Paslaugomis, kai Jūs tam išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Smart Master ar trečiųjų asmenų teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Smart Master įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 

 1. Kaip renkame Jūsų duomenis?
  • Jūsų duomenis, susijusius su Smart Master veikla, gauname šiais būdais:
   • Tiesiogiai iš Jūsų, Jums asmeniškai pateikus informaciją (pvz., pildant mūsų paraiškas, kitus dokumentus tiesiogiai Smart Master ir/ar kitų Smart Master įgaliotų įmonių priėmimo salonuose, Svetainėje elektroniniu būdu, teikiant užklausas, per socialinę žiniasklaidą, paštu, el. paštu, telefonu, tiesioginių vaizdo pokalbių metu, kitomis ryšio priemonėmis).
   • Automatiškai, kai naudojatės Svetaine – tokiu būdu yra fiksuojami Jūsų Prisijungimo ir/ar naršymo duomenys. Didžioji dalis automatiškai renkamos informacijos yra renkama per „slapukus“ (angl. cookies) ir kitas panašias technologijas. Išsamią informaciją apie duomenų naudojimą bei saugumą Svetainėje atskirai skelbiamoje tinklalapio www.smartmaster.lt Slapukų naudojimo politikoje.
   • Kai informaciją apie Jus mums pateikia trečiosios šalys, su kuriomis bendradarbiaujame teikdami Paslaugas, arba kai tai numato teisės aktai pagal valstybės institucijų kreipimąsi ir pan.).

 

 1. Kaip užtikriname tvarkomų Jūsų Asmens duomenų saugumą?
  • Priklausomai nuo teikiamų Paslaugų ar Jūsų kreipimosi į dėl Smart Master Paslaugų formos, mūsų surinkti Jūsų asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose (dokumentų kopijose) ir/arba mūsų informacinėse sistemose. Automatizuotu būdu tvarkydami Jūsų duomenis, jų saugumo pagal Reglamentą ir galiojančius nacionalinius teisės aktus užtikrinimui, mes parenkame ir naudojame teisės aktuose įtvirtintas technines ir organizacines duomenų saugumo priemones. O taip pat savo veikloje atidžiai vadovaujamės Reglamente numatytais Asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo principais:
   • duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
   • duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
   • renkami adekvatūs, tinkami duomenys ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
   • duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
   • duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
   • duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
   • duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad būtų laikomasi aukščiau įvardintų principų ir mes sugebėtume tai įrodyti (atskaitomybės principas).

 

 1. Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?
  • Mes saugome Asmens duomenis tiek laiko, kiek reikalinga šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Klientams teikiamų Paslaugų ir su jais sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis Asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz., privalomi buhalterinių ar kitų dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).
  • Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

 

 1. Kam galime perduoti Jūsų duomenis?
  • Jūsų Asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Asmens duomenis mes perduodame tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ar taikytinais teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
  • Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų šiems duomenų gavėjams:
   • kitiems duomenų valdytojams, kuriems Asmens duomenys teikiami dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., Prietaisų gamintojams ar tiekėjams, pašto, siuntų pristatymo paslaugų teikėjams ir pan.).
   • duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis Smart Master vardu, interesais ir užsakymu, kiek tai susiję su Smart Master veikla (pvz., vykdantiems Prietaisų remontą, kai jo negali atlikti tiesiogiai Smart Master, vykdantiems klientų aptarnavimą salone ar skambučių centre, teikiantiems IT paslaugas, duomenų saugojimo ir prieglobos paslaugas, auditoriams, konsultantams, kitoms Tele2 grupės įmonėms ir pan.)
    Pažymime, kad mūsų duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų Asmens duomenis tik pagal aiškiai pateiktus mūsų nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš mūsų gaunamų tvarkyti Asmens duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp mūsų ir subrangovų dėl duomenų tvarkymo.

Informuojame, kad nuolatinė ilgalaikė mūsų Klientų duomenų tvarkytoja yra UAB „Tele2“.

Kitos mūsų su Smart Master Paslaugomis susijusių Asmens duomenų tvarkytojų grupės yra:

 • Klientų ar kitų besikreipiančių asmenų aptarnavimą telefonu vykdančios įmonės.
 • Klientų ar Paslaugomis suinteresuotų asmenų nemokumo rizikos vertinimo paslaugas teikiantys subjektai.
 • Su Smart Master susijusių arba Smart Master valdomų Asmens duomenų analizės paslaugas teikiančios įmonės ar asmenys;
 • Smart Master užsakymu paslaugas teikiantys auditoriai, konsultantai, teisininkai;
 • Smart Master IT sistemas, kuriančios, jų veikimą užtikrinančios ar prižiūrinčios įmonės arba asmenys;
 • Smart Master teikiamas paslaugas ar produktus kuriantys bei tokių paslaugų/produktų veikimą užtikrinantys, prižiūrintys subjektai;
 • Smart Master veiklos ir / ar Paslaugų kokybės vertinimo, kontrolės bei gerinimo paslaugas teikiančios įmonės ar asmenys.
  • Subjektams, užsiimantiems skolų bei skolininkų, susijusių su Smart Master veikla, duomenų bazės administravimu. Duomenys teikiami tik teisės aktų leidžiama apimtimi ir sąlygomis.
  • Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.
  • Kitiems tretiesiems asmenims kitu teisėtu pagrindu arba Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.
 • Duomenų tvarkytojai, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis ar sudarome prieigą prie Jūsų duomenų, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių dėl Jūsų privatumo apsaugos užtikrinimo.

 

 1. Kokios Jūsų turimos teisės?
  • Kiekvienas Smart Master Klientas turi šias teises, susijusias su jo Asmens duomenimis:
   • susisiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl Smart Master atliekamo Asmens duomenų tvarkymo;
   • gauti iš Smart Master patvirtinimą, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie Asmens duomenys yra tvarkomi – turi teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;
   • gauti savo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, prašyti perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui;
   • reikalauti ištaisyti savo Asmens duomenis, jeigu duomenys yra netikslūs, arba papildyti neišsamius duomenis;
   • reikalauti ištrinti savo kaip Smart Master Kliento Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Kliento sutikimo pagrindu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Šios teisės įgyvendinimas ribojamas, jei Kliento Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sudarytos sutarties vykdymas arba Smart Master turi teisėtą interesą ar teisės aktuose numatytą pareigą toliau tvarkyti (saugoti) aktualius Asmens duomenis;
   • reikalauti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą), pvz., laikotarpiui, per kurį Smart Master ištaisys netikslius duomenis arba išanalizuos, ar yra teisinė galimybė ištrinti Kliento Asmens duomenis pagal jo pateiktą prašymą;
   • nesutikti, kad būtų tvarkomi Kliento Asmens duomenys siekiant teisėtų Smart Master arba trečiųjų šalių interesų, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, taip pat tuo atveju, jeigu Asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant šiuo tikslu vykdomą profiliavimą;
   • nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra tam davęs aiškų sutikimą;
   • atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis. Tokiais atvejais, kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas Paslaugų teikimui, atšaukus sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, Smart Master nebegalės teikti Jums tokių paslaugų ar prekių.

 

 1. Kaip Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis?
  • Klientas savo teises įgyvendina teikdamas konkretų prašymą kontaktais, kurie pateikiami Privatumo politikos dalyje „Kaip Jūs galite su mumis susisiekti?“. Klientams ar kitiems suinteresuotiems fiziniams asmenims informacija, susijusi su jų teisių įgyvendinimu, yra teikiama nemokamai, išskyrus specialius Reglamente numatytus išimtinius atvejus, kurie aptariami žemiau šiame skyriuje. Klientas, teikiantis prašymą susipažinti su Smart Master tvarkomais jo Asmens duomenimis ar nurodymą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, privalo patvirtinti savo tapatybę pateikiant asmens dokumentą ar taikant elektronines tapatybės patvirtinimo priemones.
  • Į Klientų paklausimus dėl Smart Master atliekamo Asmens duomenų tvarkymo Smart Master ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia (net ir esant neigiamam Smart Master atsakymui dėl galimybės pasinaudoti turimomis asmens teisėmis), Klientui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo arba nurodo veiksmų nesiėmimo priežastis. Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Kai Klientas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Klientas paprašo ją pateikti kitaip.
  • Kliento gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.
  • Jeigu Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, ir/ar Klientas nesutinka su Smart Master sprendimais dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, Klientas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius www.ada.lt).

 

 1. Kaip Jūs galite susisiekti su mumis ?
  • Maloniai prašome kreiptis turint klausimų, prašymų ar pastabų dėl šios Privatumo politikos arba atliekamo Asmens duomenų tvarkymo šiais kontaktais:
   • Elektroninėmis priemonėmis:
    • Tele2 klientams – kreipiantis per savo Tele2 ar Pildyk savitarnos svetainėje paskyrą.
    • Kitais atvejais – elektroniniu paštu telelt@tele2.com.
   • Telefonu:

 

 1. Smart Master atsakomybės ribojimas dėl Prietaise esančios Kliento informacijos turinio
  • Informacija, esanti užsakovo prietaiso atmintyje yra konfidenciali Kliento nuosavybė, už kurios turinį atsakingas pats Klientas. Smart Master atstovai jokiomis aplinkybėmis netikrina Kliento Prietaise saugomos informacijos turinio, išskyrus, jei Klientas specialiai tuo tikslu pateikia atskirą prašymą, kai prieiga prie Kliento Prietaiso turinio yra neišvengiamai būtina tinkamam Smart Master paslaugų suteikimui ir/arba jų kokybės patikrai.
  • Smart Master bet kuriuo atveju neprisiima atsakomybės už tai, kad Kliento Prietaise saugoma ir pagal Kliento užsakymą Smart Master įrenginiuose laikinai išsaugoma informacija galimai pažeidžia bet kokias patentines teises, prekybinius ženklus, profesines paslaptis, autorines teises arba bet kokios trečiosios šalies nuosavybes teises. Taip pat Smart Master neprisiima atsakomybės, jei paaiškėtų, kad Kliento Prietaise esančios ir pagal Kliento užsakymą Smart Master įrenginiuose laikinai išsaugomos informacijos turinys tyčia arba netyčia pažeidžia bet kurį iš galiojančių Lietuvos Respublikos arba tarptautinės teisės aktų, taip pat – jei minėtas turinys yra piktinantis, grasinantis, įžeidžiantis, susijęs su prievarta, šmeižiantis, vulgarus, nepadorus, diskriminuojantis, pornografinio turinio, viešina kitų žmonių asmeninį gyvenimą, yra pilnas neapykantos, arba esanti informacija gali iššaukti pretenzijas dėl rasinių, etninių arba panašių priežasčių.