Sugedo įrenginys? Sužinok remonto kainą
Stebėk remonto taisymo eigą
Stebėti

Privatumo politika

Apple įrenginių naudotojų asmens duomenų tvarkymo politika

Jūsų asmens duomenys, nurodyti įrenginio priėmimo akte, įskaitant duomenis apie Jums suteiktas paslaugas, Jums sutikus, bus tvarkomi duomenų tvarkytojo UAB „Tele2 Prekyba“, į. k. 302473332, adresas Upės g. 23, 08128 Vilnius, Lietuva (toliau – „Duomenų tvarkytojas“), klientų duomenų bazės administravimo tikslais, siekiant suteikti Jūsų užsakytas paslaugas, bei paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo kokybės vertinimo tikslais. Duomenų tvarkymas atliekamas gaminio gamintojo Apple Distribution International (kodas 470672, adresas: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork,T23 YK84, Airija, el. paštas privacyeurope@apple.com) (toliau – „Duomenų valdytojas“) nurodymu.

Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi tiek laiko, kiek yra reikalinga jų tvarkymo tikslams pasiekti.

Duomenų tvarkymas atliekamas siekiant įvykdyti sutartis ir Duomenų tvarkytojui kylančias su aptarnavimo atlikimu susijusias teisines prievoles (ES Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“ (toliau – „BDAR“) 6 str. 1 d. b) ir c) p.)

UAB „Tele2 Prekyba“, būdamas asmens Duomenų tvarkytoju, tvarko duomenis tik pagal aiškius Duomenų valdytojo nurodymus, pateikiamus sutartiniuose dokumentuose, užtikrina tvarkomų duomenų konfidencialumą, įgyvendina organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, siekdamas užtikrinti kliento įrenginyje esančių asmens duomenų saugumą nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, be to, nepasitelkia ir neplanuoja pasitelkti kitų duomenų tvarkytojų be išankstinio Duomenų valdytojo sutikimo.

Duomenų tvarkymo procese Duomenų tvarkytojas yra pasiruošęs padėti Duomenų valdytojui sudaryti galimybes klientams pasinaudoti savo teisėmis, t. y. teise prašyti, kad Duomenų valdytojas leistų susipažinti su duomenų subjekto (kliento) asmens duomenimis, juos ištaisytų, ištrintų ar apribotų duomenų tvarkymą arba teise nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teise į duomenų perkeliamumą. Siekdami įgyvendinti šias savo teises, galite kreiptis tiesiogiai į Duomenų valdytoją arba Duomenų tvarkytoją.

Duomenų valdytojas bei duomenų tvarkytojas taip pat laikosi kitų pagal BDAR 28 str. ir kitų teisės aktų nuostatas privalomų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Jūsų asmens duomenys gamintojo pasirinkimu aptarnavimo ir kokybės užtikrinimo tikslais gali būti teikiami UAB „AVAD Baltic“ (įm. k. 301060619, adresas: Raudondvario pl. 131B., Kaunas) (toliau – „AVAD“), Duomenų valdytojui ir/ar susijusioms grupės įmonėms į jų buveinės ar veiklos vykdymo šalis (įskaitant duomenų perdavimą į trečiąsias valstybes pagal BDAR 49 str. 1 d. b) ir c) p.) laikantis BDAR ir Apple privatumo politikoje (angl. Apple Privacy Policy (žr. nuorodą https://www.apple.com/legal/privacy/lt/))numatytos asmens duomenų surinkimo, tvarkymo, naudojimo ir atskleidimo tvarkos.

Jeigu nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę kreiptis į Duomenų valdytoją užpildydami žemiau pateiktą formą: https://www.apple.com/lt/privacy/contact/ ir/arba duomenų tvarkytoją UAB „Tele2 Prekyba“,  informuodami el. paštu apple@smartmaster.lt Taip pat dėl Jūsų teises pažeidžiančio asmens duomenų tvarkymo galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.